Spoločnosť DL INTERIER, s.r.o. , sídliaca na T.G. Masayka 8958, vo Zvolene realizuje projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.


Cieľ projektu

Zvýšenie konkurencieschopnosti  spoločnosti DL INTERIER, s.r.o. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií

 

Názov projektu:

Zavádzanie inovatívnych technológií na výrobu nábytku v spoločnosti DL INTERIER

 

Kód ITMS projektu: 25110121126

Operačný program

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os  1:

Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1:

Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1:

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

 

Stručný popis projektu:

Realizáciou projektových aktivít získala spoločnosť inovatívne technológie zodpovedajúce  ucelenému výrobnému programu spoločnosti. Vytvorili sa predpoklady pre zvýšenie konkurencieschopnosti na domácom i zahraničnom trhu vďaka komplexnosti služieb a zvýšeniu efektivity v oblasti výroby nábytku.


Prostredníctvom projektu boli zakúpené 3 technologické celky, ktorých inovované technické parametre  vytvorili predpoklady na zvýšenie efektivity využitia materiálov pri výrobe nábytku.


Realizácia projektu má pozitívny vplyv i na zamestnanosť, v rámci regiónu sme vytvorili 2 pracovné miesta.

 


Miesto realizácie projektu: Stredné Slovensko, Banskobystrickýkraj, Okres Zvolen, Zvolen, ul. T.G.Masaryka 8958

Výška NFP: 197 469,30 EUR

Dátum začatia realizácia projektu: apríl 2015

Dátum ukončenia realizácie projektu: jún 2015

Hlavná aktivita: Obstaranie inovatívnej technológie

 

Aktuálny stav k 25. 5. 2015

Automatická širokopásmová brúska - SANDYA

 

Aktuálny stav k 25. 5. 2015

Automatická deliaca píla - SIGMA

 

 

Aktuálny stav k 29. 5. 2015

Frézovacie a vŕtacie centrum pre ťažké zaťaženie – ACCORD

 

 

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

 

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Investícia do Vašej budúcnosti“

 


2011 © Copyright - www.dlinterier.sk - všetky práva vyhradené

Vytvorené spoločnosťou OK media